CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19

CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19

   Tư vấn Như Ý xin gửi lời chúc sức khỏe đến Quý đọc giả,

   Trong những tháng đầu năm 2020 vừa qua, chúng ta đều thấy đại dịch COVID 19 đã và đang đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới, các quốc gia hàng ngày, hàng giờ không ngừng đấu tranh giành lại sự sống cho công dân. Nhưng dịch bệnh không chỉ khiến con người phải đứng trước ranh giới “sự sống – cái chết” mà nó còn đẩy nền kinh tế đến bờ vực thẳm.

Thử hỏi, các Doanh nghiệp làm cách nào thực hiện giao dịch trong khi việc thông thương hiện nay rất hạn chế, các công ty hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực xuất nhập khâỉ liệu có thể “sinh tồn” được, người dân hạn chế đi lại, đặc biệt những người vốn đã khó khăn trong việc tìm miếng cơm manh áo thì nay lại càng khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, ngày 09/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 42/2020/NQ-CP để hỗ trợ nhân dân trong giai đoạn dịch COVID 19, góp phần ổn định xã hội, củng cố tinh thần và kinh tế cả nước. Cụ thể các gói hỗ trợ được đưa ra như sau:

   

“1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

   2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

   3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

   4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

   5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

   6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

   7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.”

     Ngoài ra, người sử dụng lao động và người lao động còn được hỗ trợ về bảo hiểm xã hội trong trường hợp sau:

   “Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.”

   Với tiêu chí “không một ai bị bỏ lại phía sau”, việc hỗ trợ phải được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Người dân nhận được trợ cấp ổn định cuộc sống, xã hội giảm bớt tệ nạn tiêu cực. Các cơ quan ban ngành phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nội dung trên:

   “1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

   a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dn các địa phương, cơ quan bo hiểm xã hội thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định tại điểm 1, 3, 4, 5, 6, 7 Mục II, điểm 1 Mục III Nghị quyết này, bảo đm kịp thời, công khai, minh bạch, ch hỗ trợ các đi tượng khó khăn, bị ảnh hưng theo nguyên tc quy định tại Mục I Nghị quyết này.

   b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan dự tho Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người sử dụng lao động để chi trả tiền lương ngừng việc theo quy định tại đim 2 Mục II Nghị quyết này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2020.

   c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dn các địa phương và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thống nhất việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo điểm 1 Mục III Nghị quyết này.

   d) Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp đ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện.

   2. Bộ Tài chính:

   a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chế độ quy định tại điểm 2, 3 Mục II Nghị quyết này.

   b) Bảo đm nguồn ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này.

   c) Căn cứ quy định tại Nghị quyết này, quy định của pháp luật có liên quan và số thực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) để xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương, đnh kỳ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

   3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

   a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bảo him Xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan hướng dẫn và cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn khoảng 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để cho người sử dụng lao động vay trả lương cho người lao động theo điểm 2 Mục II Nghị quyết này.

   b) Được phép sử dụng khoản dự phòng rủi ro trích lập từ nguồn chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để x lý đối với khoản nợ tái cấp vốn tại Nghị quyết này phát sinh quá hạn từ 3 năm tr lên.

   4. Bo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưng chế độ quy định tại đim 1 Mục III Nghị quyết này và phối hợp với các cơ quan liên quan trin khai thực hiện, bo đm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đi tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

   5. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

   a) Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương theo quy định tại Mục I Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính để tng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

   b) Chủ trì xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Mục II Nghị quyết này và phối hợp với các cơ quan liên quan trin khai thực hiện, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.

   c) Căn cứ Nghị quyết này, chịu trách nhiệm tổ chức trin khai thực hiện, b trí nguồn lực kịp thời hỗ trợ đối tượng quy định tại đim 4 Mục II.

   6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức ph biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này.

   7. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vn động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh, định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính ph, Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ.

   8. Bộ trưng, Thủ trưng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tng giám đốc các tập đoàn, tng công ty nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc trin khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

    Tư vấn Như Ý hy vọng rằng với sự hỗ trợ khẩn cấp này của Chính phủ sẽ phần nào giảm bớt khó khăn cho mọi người. Dù đang trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy cùng nhau chống lại dịch bệnh các bạn nhé.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn về thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thuế - kế toán và giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua:

        Facebook: www.facebook.com/nhuylawfirm

        Hotline: (028) 2202.89.89 hoặc 0914.39.47.96

        Email: nhuylawfirm@gmail.com

 

- Tác giả bài viết: Thảo Vy -