Công văn

Công văn 3200/TCT/KK 2019 về quản lý thuế với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Công văn 3200/TCT/KK 2019 về quản lý thuế với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ  -------                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                          ...