Thành lập, giải thể hộ kinh doanh

 Thành lập hộ kinh doanh - 3.000.000 đồng

Thành lập hộ kinh doanh - 3.000.000 đồng

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình phù hợp với các hình thức kinh doanh có quy mô nhỏ, việc kinh doanh buôn bán được thực...

Xem thêm